PRIVACYREGLEMENT

In dit privacy protocol is het beleid van Prio Educatie omtrent bescherming persoonsgegevens
vastgelegd. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Het protocol heeft als doel de persoonsgegevens van betrokkenen te beschermen tegen misbruik en
de rechten van betrokkenen te waarborgen.
Als deelnemer aan onze trajecten zullen we op beperkte schaal persoonsgegevens van u verwerken.
Prio Educatie B.V. hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke
gegevens. Prio Educatie B.V. waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Algemene
vordering gegevensbescherming. Prio Educatie B.V. zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u
verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Prio Educatie B.V. u graag helder en transparant
uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel.
Artikel 1: Doel van de verwerking en de rechtmatigheid
Persoonsgegevens mogen alleen voor ‘welbepaalde, uitdrukkelijk omschrijven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verzameld’. Deze doeleinden moeten eerlijk zijn en mogen de privact van
personen niet aantasten. De verzamelde persoonsgegevens door Prio Educatie B.V. zijn bedoeld voor
de inburgeringstrajecten. Voor Prio Educatie B.V. is de verwerking deze persoonsgegevens pas
rechtmatig wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van de volgende gronden:
• toestemming van betrokkene;
• noodzaak voor het sluiten van overeenkomst
• ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
• ter nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de organisatie onderworpen is zoals
fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving en het voeren van een accurate
(financieel) administratieve organisatie.
• Gegevensuitwisseling met ondernemingen en/of organisaties die de cursist bij Prio Educatie
B.V. hebben aangemeld en/of met de organisatie die een audit uitvoert ten behoeve van de
verkrijging van het “Keurmerk Inburgeren”;
• ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene;
• de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de
uitoefening van openbaar gezag (overheid);
• de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de organisatie die persoonsgegevens
verwerkt, tenzij het belang of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de
betrokkene zwaarder wegen;
• Gegevensuitwisseling met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het kader van door DUO
te verstrekken geldleningen en/of vergoedingen en in het kader van de aanmelding voor het
centraal examen.

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens
Prio Educatie B.V. verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van
voornoemde doelstellingen. Onder verwerking wordt verstaan: gegevens bekijken, verzamelen,
opslaan, wijzigen, gebruiken, doorsturen, verstrekken aan bedrijven of oragnisaties en het wissen en
vernietigen van persoonsgegeven. De verwerking door Prio Educatie B.V. beperkt zich tot de
volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Algemene persoonsgegevens; naam, adres, postcode, e-mail, mobile nummer, inloggegevens
gekoppeld aan hun klantnummer
– Het Burgerservicenummer (BSN) voor zover noodzakelijk ter uitvoering van wettelijke
voorschriften;
– Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens;
– Gegevens inzake, opleiding, werk en taalbeheersing;
– Gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen en informatie ten behoeve van
adequate registratie van en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van de cursus.

Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens
De AVG bepaalt dat ‘persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt’
1. Persoonsgegevens die beschikbaar zijn bij Prio Educatie B.v. worden niet langer bewaard in een
vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
2. Binnen 2 jaar na het beëindigen van het contract met de cursist worden alle gegevens vernietigd.
3. Vernietiging van persoonsgegevens vindt niet plaats indien en voor zoverre in redelijkheid kan
worden aangenomen dat de gegevens hun belang ten behoeve van het doel van de vastlegging nog
niet hebben verloren, danwel een wettelijk voorschrift dit verbiedt.
Artikel 4: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
1. Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit overeenkomt met het doel
waarvoor ze zijn verzameld. De dienstverlener bij Prio Educatie B.V. is gerechtigd al die gegevens te
verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist
en de bewaking van de vorderingen van de cursist.
2. Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven.
Artikel 5: Toegang tot de persoonsgegevens
1. Medewerkers, lees hierbij de verwerkingsverantwoordelijken, binnen Prio Educatie B.V. werkzaam
zijn en hebben te maken met de verwerking van persoonsgegevens zijn inhoudelijk op de hoogte van
het privacyreglement. Zij hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid
tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en
werkzaamheden.
2. De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de persoonsgegevens

zijn gehouden aan geheimhoudingplicht
3. Medewerkers van Prio Educatie worden door de directie van Prio Educatie op de hoogte gesteld
van het privacyreglement en voor het verdiepen van hun kennis op dit gebied worden zij verwezen
naar verschillende website o.a. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en
https://www.verus.nl.
Artikel 6: Rechten van de cursisten
Cursisten van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:
• het recht op informatie. De Cursisten worden op de hoogte gesteld van het feit dat
verwerking van hun persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden ten behoeve van de
inburgeringstrajecten
• het recht op inzage in zijn /haar persoonsgegevens. Cursisten hebben het recht te weten of
hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De
verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de cursisten een kopie van de persoonsgegevens
die worden verwerkt. De cursist wordt ten tijde van de intake op de hoogte gesteld van de
privacyreglement en wordt verwezen naar de website van Prio educatie om hiervan kennis te
nemen. Ook wordt hem de mogelijkheid geboden om tekst en uitleg te geven daar waar hij
/zij niet berijpt wat het regelement betekent. www.prioeducatie.nl
• het recht op rectificatie. Cursisten hebben het recht om door het verstrekken van
aanvullende de onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren dan wel aan te vullen.
• het recht op gegevenswissing . De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht
persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere
indien:
➢ persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
➢ de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor
verwerking bestaat;
➢ betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die prevaleren;
➢ de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
• het recht op beperking van de verwerking. Iedere cursist heeft het recht op kennisneming of
zijn betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Prio Educatie B.V. zal de
desbetreffende cursist binnen vier weken schriftelijk laten weten of Prio Educatie B.V.
inderdaad persoonsgegevens van de desbetreffende cursist verwerkt.
• het recht op overdraagbaarheid. Een cursist moet zo de mogelijkheid hebben zijn
persoonsgegevens zonder obstakels over te kunnen dragen aan een nieuwe
verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld bij het wisselen van dienstverlener
• het recht van bezwaar. Als een cursist bezwaar maakt staakt de
verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden
anders bepalen.
• het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming /profilering.

Voordat Prio Educatie B.V. een mededeling doet als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt Prio Educatie B.V. die
derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling
gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige
inspanning kost.
• De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt in
de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van Prio Educatie B.V. . Indien
de cursist om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat is tot bezoek aan Prio
Educatie B.V. zal Prio Educatie B.V. op schriftelijke wijze aan het verzoek van de cursist
voldoen.
• Een cursist kan in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden te allen tijde
tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Prio Educatie B.V. bezwaar aantekenen.
Prio Educatie B.V. beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar of dit
gerechtvaardigd is. Indien het bezwaar gerechtvaardigd is, beëindigd zij terstond de
verwerking.

Artikel 7: Beveiligingsplicht
1. Prio Educatie B.V. treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, zowel in opgeslagen
toestand, als tijdens vervoer of transmissie. Deze maatregelen kunnen zowel van technische aard als
organisatorische zijn. De toegang tot databases worden ten alle tijden vergrendeld met een
inlogcode en controlevraag, laptops worden beveiligd met een wachtwoord en harde dossier worden
in een kast bewaard die zonder sleutel niet open kan. Organisatorisch wordt de toegang tot de
databases alleen verlengd aan personen die uit hoofde van hun functie gebruik kunnen maken van
de persoonsgegevens. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:
a. een beschadiging of verlies van persoonsgegevens
b. een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;
c. een ontvreemding van persoonsgegevens;
d. een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
e. onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
1. Prio Educatie B.V. zal zich inspannen om te waarborgen dat de te registreren persoonsgegevens
volledig en juist zijn.
2. Als de cursist betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden
van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een
wettelijk voorschrift worden verwerkt, heeft de cursist recht op verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming van deze gegevens.
3. Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dient schriftelijk door cursist
bij Prio Educatie B.V. te worden ingediend. Het verzoek dient te worden voorzien van een
specificatie van de betreffende persoonsgegevens.
4. Prio Educatie B.V. deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen vier
weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden voldaan.

Artikel 9: Verzoeken door cursist
1. Verzoeken door cursist met betrekking tot het uitoefenen van rechten van cursist kunnen slechts
schriftelijk worden ingediend bij Prio Educatie B.V..
2. Alvorens een verzoek in te willigen draagt Prio Educatie B.V. zorg voor de vaststelling van de
identiteit van de verzoeker. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger
van de cursist is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.
Artikel 10: Adressering van verzoeken
Verzoeken tot inzage of verzet als bedoeld in dit privacyreglement dienen te worden ingediend bij de
unitmanager van de desbetreffende vestiging van Prio Educatie B.V..
Artikel 11: Bezwaar en beroep
privacyreglement kan de cursist bezwaar maken zoals opgenomen in het klachtenreglement van Prio
Educatie B.V. Indien de cursist in beroep wil gaan dient de cursist zich tot de rechtbank te wenden
met het schriftelijke verzoek Prio Educatie B.V. te bevelen alsnog diens verzoek toe of af te wijzen,
dan wel een bezwaar al dan niet te honoreren.
2. De cursist dient zich ook binnen de beroepstermijn tot het College Bescherming Persoonsgegevens
te wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met Prio Educatie B.V..
Artikel 12: Publicatie
1. Dit reglement ligt ter inzage bij Prio Educatie B.V. en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan
iedere belanghebbende.
Artikel 13: Aanmelding verwerking
1. De verwerking van de persoonsgegevens zoals is gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
Artikel 14: Deelnemers (cursisten) informeren ten aanzien van privacyreglement
Deelnemers aan trajecten bij Prio Educatie B.V. op wie privacyreglement van toepassing is worden
ten tijde van de inschrijving hiervan op de hoogte gesteld. Zij kunnen via de website van Prio
Educatie B.V. het privacyreglement opvragen. Bij behoefte kunnen zijn bij het afsluiten van het
contract een schriftelijk exemplaar van het privacyreglement aangereikt krijgen.
Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit protocol niet door Prio Educatie B.V.
worden nageleefd dient hij of zij zich te wenden tot de verantwoordelijke.
Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel
resultaat, kan hij of zij zich wenden tot het Autoriteit Persoonsgegevens. Via telefoonnummer 088 –
1805 250 of via website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl